Článok 1 - Základné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu.


2. Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je organizácia A-Zet Transport, s. r. o., Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad, IČO: 46891960, prevádzka: Mládeže 3, 058 01 Poprad.

3. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov v nákladnej medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej doprave.

4. Prevádzková činnosť dopravcu je povinnosť vykonávať nákladnú cestnú dopravu v súlade s týmto prepravným poriadkom.

5. Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

Článok 2 - Rozsah, charakteristika a druhy prepráv nákladnej cestnej dopravy vykonávanej dopravcom

1. Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu:

a) vnútroštátna cestná nákladná doprava

b) medzinárodná cestná nákladná doprava

2. Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy:

a) za vozové zásielky sa považujú zásielky prepravované jednému prepravcovi (odosielateľovi alebo príjemcovi) jednou jazdou vozidla, ak ich hmotnosť je vyššia ako 2500 kg alebo bez zreteľa na jej hmotnosť:

 • ak je ňou využitá užitočná hmotnosť alebo ložný priestor použitého vozidla
 • ak sa podľa dohody s prepravcom vykonáva preprava zásielky zvláštnou samostatnou jazdou vozidla alebo preto, že povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote si to vyžaduje
 • ak sa nakladá alebo vykladá zásielka z prevádzkových dôvodov na dvoch alebo viacerých miestach
b) za prikládku (dokládku) sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami alebo pri takej jazde vozidla, ktorá by sa inak musela vykonať bez nákladu


3. Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku:

a) preprava priemyselných výrobkov a tovarov

b) preprava surovín a polotovarov

c) preprava strojov a zariadení

d) preprava drevnej štiepky a pilín

e) preprava iných druhov tovarov na základe objednávok prepravcov

Článok 3 - Vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie zmluvy o preprave nákladu

1. Dopravca je povinný:

a) vykonávať cestnú dopravu podľa tohoto prepravného poriadku

b) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel a o náklad

c) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám

2. Ak sú splnené podmienky podľa prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, dopravca je povinný vykonať prepravu (ďalej len "prepravná povinnosť").

3. Náležitosti zmluvy o preprave vecí (nákladu) vychádzajú z § 610 až § 629 Obchodného zákonníka a z § 765 až § 773 Občianskeho zákonníka:

a) Zmluvou o preprave vecí (nákladu) sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesta určenia) a vydá ju určenému príjemcovi a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).

b) Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky.

c) Podľa zmluvy môže byť dopravca povinný vydať odosielateľovi pri prevzatí zásielky na prepravu náložný list.

d) Náložný list je listina, s ktorou je spojené právo požadovať od dopravcu vydanie zásielky v súlade s obsahom tejto listiny. Dopravca je povinný zásielku vydať osobe oprávnenej podľa náložného listu, ak mu táto osoba náložný list predloží a potvrdí na ňom prevzatie zásielky.

e) Náložný list môže znieť na doručiteľa, na meno určitej osoby alebo na jej rad.

f) Práva z náložného listu na doručiteľa sa prevádzajú odovzdaním náložného listu osobe, ktorá má tieto práva nadobudnúť. Práva z náložného listu na meno možno previesť na inú osobu podľa ustanovení o postúpení pohľadávky. Práva z náložného listu vystaveného na rad oprávnenej osoby možno previesť vyplneným, alebo nevyplneným rubopisom. Ak nie je v náložnom liste uvedené na čí rad je vydaný, platí, že je vydaný na rad odosielateľa.

g) Dopravca je povinný v náložnom liste uviesť:

 • názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a miesto podnikania, prípadne bydlisko fyzickej osoby dopravcu

 • názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a miesto podnikania, prípadne bydlisko fyzickej osoby odosielateľa

 • označenie prepravovanej veci

 • údaj, či bol náložný list vydaný na doručiteľa alebo na meno príjemcu, prípadne údaj, že bol vydaný na jej rad

 • miesto určenia

 • miesto a deň vydania náložného listu a podpis dopravcu

h) Dopravca je povinný vykonať prepravu do miesta určenia s odbornou starostlivosťou a v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.

i) Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný dodať zásielku príjemcovi, alebo ak má podľa zmluvy príjemca v mieste určenia zásielku vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie prepravy.

j) Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, keď požiada o vydanie zásielky po jej dodaní do miesta určenia alebo po uplynutí lehoty, keď tam mala dôjsť. Týmto okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi danými mu odosielateľom. Ak určí odosielateľ dopravcovi inú osobu ako príjemcov, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým spôsobom ako pôvodný príjemca.

k) Dopravca môže použiť na vykonanie prepravy aj iného dopravcu, pritom zodpovedá, akoby prepravu uskutočňoval sám.

Článok 4 - Postavenie objednávateľa prepravy

1. Objednávateľ prepravy, najčastejšie odosielateľ, je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti.

2. Odosielateľ je povinný prepravu u dopravcu si objednať. Postačuje aj forma objednávky faxom, prípadne telefonicky, ak bude následne vystavená písomná forma objednávky pokiaľ sa dopravca s odosielateľom nedohodnú ináč.

3. Objednávka prepravy musí byť podaná tak, aby medzi dňom prevzatia objednávky dopravcom a dňom požadovanej prepravy uplynuli dva pracovné dni pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

4. Ak sú na vykonávanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi ich neodovzdaním alebo ich nesprávnosťou.

5. Objednávateľ je povinný pri objednávaní prepravy informovať dopravcu o vyššej cene zásielky ako je bežná trhová cena.

6. Pri preprave tovaru, ktorého cena je vyššia ako 330 000,- EUR je objednávateľ povinný oznámiť a dokladovať dopravcovi túto hodnotu vzhľadom na poistenie zodpovednosti dopravcu pri preprave zásielky.

7. Objednávateľ je povinný dopravcovi na požiadanie objednávku prepravy písomne potvrdiť.

8. Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie zásielky písomne potvrdiť.

9. Prepravná zmluva vzniká medzi objednávateľom (odosielateľom alebo príjemcom) a dopravcom:

a) prijatím objednávky

b) ak ide o prepravu, ktorú nie je potrebné objednávať tak započatím prepravy

c) prevzatím zásielky k preprave

10. Objednávka je prijatá:

a) ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode dopravcu a odosielateľa o rozsahu, čase, prípadne o spôsobe vykonania požadovanej prepravy

b) okamžikom, keď písomne, telexom, telefaxom alebo iným hodnoverným spôsobom potvrdenie dopravcom o jej prijatí došlo objednávateľovi, ak žiada odosielateľ takéto potvrdenie, je dopravca povinný vyhovieť

c) započatím objednanej prepravy dopravcom pokiaľ nebola objednávka prijatá podľa predchádzajúcich bodov

11. Ak vyhovie dopravca návrhu príjemcu zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi vzniká nová prepravná zmluva.

12. Až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať za podmienok ustanovených týmto prepravným poriadkom dopravcovi nové príkazy.

13. Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu.

14. Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak zmluva neurčuje za rozhodnú inú cenu.

15. Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.

16. Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi za zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť.

17. Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy záložné právo k zásielke dokiaľ s ňou môže nakladať.

18. Ak viazne na zásielke niekoľko záložných práv, má záložné právo dopravcu prednosť pred záložnými právami prv vzniknutými a záložné právo dopravcu má prednosť pred záložným právom zasielateľa.

Článok 5 - Zodpovednosť za škody a postup uplatňovania zodpovednosti za nedodržanie podmienok prepravy

1. Dopravca zodpovedá za škody, ktoré vznikli na prepravovanej zásielke v čase od prevzatia na prepravu až do jej vydania.

2. Dopravca za škody nezodpovedá, ak tieto boli spôsobené:

a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky

b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu, vrátane obvyklého úbytku

c) chybným obalom, na čo dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný list, bola v ňom chyba obalu poznamenaná, ak neupozornil dopravca na chybu obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku chyby len vtedy, ak chyba nebola pri prevzatí zásielky poznateľná

d) osobitnou povahou zásielky alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť

3. Pri škode na zásielke vzniknutej podľa bodu 2 je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

4. Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu podať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škody spôsobené odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

5. Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takýmito pokynmi, môže dopravca zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.

6. Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničené zásielka v čase, keď bola prevzatá na prepravu (odovzdaná dopravcovi).

7. Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou, ktorú zásielok mala v čase jej prevzatia dopravcom a cenou, ktorú by v tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka. Ak je účelne vykonať opravu, dopravca uhrádza náklady opravy.

8. Za iné škody z nákladnej cestnej dopravy, ako sú škody na prepravovanej zásielke, zodpovedá dopravca, len ak boli spôsobené prekročením dodacej lehoty.

9. Dopravca zodpovedá prepravcovi za škodu spôsobenú prekročením dodacej lehoty len do výšky dovozného.

10. Za škodu spôsobenú prepravcovi neuskutočnením prepravy, o ktorej bola už dohodnutá prepravná zmluva zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných výdajov spojených so zbytočnou prípravou zásielky k preprave.

11. Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od vydania zásielky príjemcovi alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo, do šiestich mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne.

12. Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu len písomne, pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravnej listiny.

Článok 6 - Vymedzenie prepravovaných vecí dopravcom

1. Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu prepravuje vozové zásielky.

2. Dopravca sa prevažne zameriava na prepravu plechov, plechov vo zvitkoch, polotovarov a surovín, priemyselných výrobkov, strojov a výrobkov z kovu, dreva a pod.

3. Iné prepravy vykonáva na základe podrobných objednávok prepravcov.

Článok 7 - Veci vylúčené z prepravy

1. Z prepravy sú vylúčené:

a) veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi

b) nebezpečné veci v rozsahu stanovenom Európskou dohodou o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou (Dohoda ADR) a zákonom NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

c) predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na únosnosť, rozmery a stav pozemných komunikácií, ktorých má byť pri preprave použito, sa nehodia k preprave vozidlom cestnej dopravy

d) rýchlo sa kaziacich potravín (ATP)

e) tekutín

f) živých zvierat

2. Dopravca nevykonáva zvlášť nadmerné a nadrozmerné prepravy, ktoré by si vyžadovali špecializovanú technickú základňu.

3. Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy alebo jej preprava je povolená za zvláštnych podmienok, bez toho aby bola táto povaha zásielky dopravcovi oznámená alebo bola prevzatá taká zásielka k preprave na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov, je odosielateľ povinný zaplatiť pokutu vo výške rovnajúcej sa trojnásobku dohodnutého prepravného za vozovú zásielku a taktiež uhradiť všetky škody, ktoré týmto dopravcovi vzniknú.

Článok 8 - Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenia od zmluvy

1. Až do vydania zásielky môže odosielateľ požadovať, aby doprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak po dohode s dopravcom a odosielateľ je povinný uhradiť účelne vynaložené náklady s týmto spojené.

2. Príjemca zásielky môže navrhnúť, aby mu táto bola vydaná na inom mieste vykládky ako bolo dohodnuté v prepravnej zmluve.

3. Prepravné a ostatné náklady spojené s realizáciou zmeny prepravnej zmluvy podľa bodu 1 hradí odosielateľ a podľa bodu 2 príjemca.

4. O návrhu zmeny prepravnej zmluvy platia ustanovenia čl. 4 bodu 2 a bodu 9.

5. Ak po dojednaní prepravnej zmluvy zanikne potreba prepravy, je odosielateľ povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi.

6. Ak bola preprava odvolaná až po výjazde vozidla na dojednané miesto nakládky alebo vozidlo už bolo na takéto miesto pristavené a k podaniu zásielky k preprave nedošlo z príčiny na strane odosielateľa, prislúcha dopravcovi náhrada za vynaložené náklady s tým spojené.

7. Ak dopravca nemôže vykonať dohodnutú prepravu alebo ju nemôže vykonať za dohodnutých podmienok alebo podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom je povinný to bez meškania oznámiť odosielateľovi. Ak nevyhovujú odosielateľovi nové podmienky navrhnuté dopravcom, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť, od zmluvy môže odstúpiť tiež vtedy, ak nebolo vozidlo bez predchádzajúcej dohody s odosielateľom pristavené do piatich hodín od dohodnutého času pristavenia vozidla.

8. Ak sa vyskytne po prijatí zásielky na prepravu prekážka, pre ktorú nie je možné prepravu započať alebo v nej pokračovať alebo nie je možné vykonať vydanie zásielky a s odosielateľom nebol vopred dohodnutý ďalší postup pre takýto prípad, je dopravca povinný vyžiadať si bez meškania návrh odosielateľa.

9. Ak sa vyskytne prekážka v preprave, ktorú je možné odstrániť obchádzkou alebo náhradnou prepravou, zásielka sa prepraví prijímateľovi obchádzkovou trasou alebo náhradnou prepravou. Zvýšené dovozné podľa skutočne vykonanej prepravy môže byť účtované len keď sa zásielka prepravuje cez obchádzkovú trasu a odosielateľa dopravca pred prevzatím nákladného listu a zásielky na nevyhnutnosť obchádzky upozornil.

10. Dopravca nemusí vyrozumieť odosielateľa, ak ide o prekážku prechodného rázu (napr. nutnosť preloženia zásielky) a dosiahnutie jeho návrhu by si vyžiadalo dlhšej doby, než bude potrebná k odstráneniu prekážky.

11. Ak pominie prekážka skôr, ako bol vykonaný dodatočný návrh odosielateľ, postupuje dopravca podľa pôvodne dohodnutých podmienok. Odosielateľ môže už v prepravnej listine dať návrh, ako so zásielkou naložiť pre prípad vzniku prekážky pri preprave pri plnení prepravnej zmluvy.

12. Ak nie je možno podľa predchádzajúcich ustanovení zásielku vydať príjemcovi ani vrátiť odosielateľovi, obstará dopravca jej uloženie, o uložení zásielky dopravca bez meškania vyrozumie odosielateľa. Náklady spojené so skladovaním hradí odosielateľ.

13. Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu o prevzatie zásielky v čase určenom v zmluve, inak do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy.

Článok 9 - Pravidlá balenia a označovania tovaru a úprava vzťahov počas nakládky a vykládky

1. Zásielku alebo jej časť, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby bola počas prepravy a manipulácie chránená pred poškodením alebo stratou, je odosielateľ povinný podať k preprave v riadnom obale, zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.

2. Odosielateľ je povinný zabaliť riadne zásielku tiež vtedy, ak existuje nebezpečenstvo, že by bez obalu mohla počas prepravy spôsobiť pre svoje vlastnosti škodu osobám alebo na iných zásielkach a na dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach dopravcu. Dopravca nepreskúšava, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, poprípade či použitý obal je vhodný pre daný druh zásielky. Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným obalom počas prepravy.

3. Odosielateľ je povinný zaistiť, aby obaly zásielky alebo jednotlivých kusov, zásielky svojimi rozmermi, konštrukciou a pevnosťou umožňovali použitie paletizačnej a mechanizačnej techniky pri ložných prácach a preprave.

4. Odosielateľ je povinný označiť zásielku alebo jej jednotlivé kusy, ak to predpisuje tento prepravný poriadok alebo je to žiadúce pre uľahčenie manipulácie so zásielkou alebo pre odstránenie nebezpečenstva jej poškodenia prípadne jej zámeny. Pri označovaní zásielok obsahujúcich nebezpečné veci odosielateľ je povinný dodržať ustanovenia Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) - vyhláška č. 64/1987 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorá sa vzťahuje podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z.. o cestnej doprave aj na vnútroštátnu cestnú dopravu. Preprava nebezpečných zásielok je v súčasnosti podľa čl. 7 bodu 1, písm. b) tohto prepravného poriadku z prepravy vylúčená.

5. Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby s ňou bolo počas nakládky, prepravy a vykládky určitým spôsobom zachádzané alebo aby bola ukladaná v určitej polohe, je odosielateľ povinný označiť každý kus zásielky manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa platných Slovenských technických noriem (STN).

6. Ak zistí dopravca pri prevzatí zásielky, že zásielka nevyhovuje podmienkam na balenie a označovanie tovaru, prepravu odmietne, ak odosielateľ výhradu dopravcu k baleniu a označovaniu zásielky zapísanú v náložnom (nákladnom) liste potvrdí, môže dopravca zásielku prevziať k preprave.

7. Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zodpovedá zásielka zápisom prepravcu v prepravných dokladoch (napr. dodacom liste). Preskúmanie zásielky na mieste nakládky alebo vykládky sa vykoná v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je pracovníkom dopravcu.

8. Ak zistí dopravca ešte pred výjazdom vozidla z miesta nakládky, že k preprave bola prijatá zásielka vylúčená z prepravy, je povinný ju vrátiť odosielateľovi a odosielateľ je povinný ju prevziať späť.

9. Ak sa zistí pri preberaní zásielky taká chyba, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na vozidle alebo na spolu prepravovanej zásielke, je dopravca oprávnený odmietnuť prijatie zásielky k preprave, ak bola chyba zistená až počas prepravy, jazdu preruší. Pri prerušení jazdy postupuje dopravca ako pri ostatných prekážkach pri preprave.

10. Ak zásielka je zložená z veľkého počtu kusov, je dopravca povinný zisťovať ich počet, len vtedy ak to bolo s odosielateľom dohodnuté. Výsledok preskúmania je dopravca povinný zaznamenávať v nákladnom liste alebo vyhotoviť zápis.

11. Hmotnosťou zásielky sa rozumie hmotnosť nákladu vrátane paliet, prepravných skríň, kontajnerov a pod. a s manipulačnými a prepravnými pomôckami odosielateľa prevzatými zároveň so zásielkou.

12. Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateľ a zodpovedá za tento údaj, ktorý sa uvádza v nákladnom liste alebo v iných sprievodných dokladoch.

13. Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať hmotnosť zásielky, hlavne ak má pochybnosti o správnosti tohto údaju uvedenom zo strany odosielateľa. Hmotnosť zisťuje úradným vážením alebo výpočtom, ak je množstvo nákladu udané počtom jednotlivých rovnakých kusov alebo počtom merných jednotiek a hmotnosť jedného kusa zásielky alebo mernej jednotky je známa, prípadne zistená vážením.

14. Spôsob preverenia hmotnosti a výsledok preverenia zaznamenáva dopravca na všetky diely nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktoré sú pri preverovaní k dispozícii.

15. Odosielateľ hradí náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky (napr. úradné váženie a pod.):

a) ak o zistenie hmotnosti dopravcu požiadal

b) ak sa odlišuje hmotnosť zásielky zistená dopravcom o viac ako 5 % od hmotnosti uvedenej odosielateľom.

16. Ak o zistenie hmotnosti zásielky požiadal príjemca, je tento povinný hradiť náklady spojené s vážením zásielky.

17. Nakládku vo všeobecnosti zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca zásielky, pokiaľ sa dopravca s prepravcom nedohodli inak.

18. Dopravca vykoná nakládku alebo vykládku, ak má k tomu potrebné prevádzkové zariadenie a pracovníkov. Ak dopravca vykonáva nakládku a vykládku celkom alebo čiastočne, môže za tento úkon požadovať dohodnutú úhradu.

19. Odosielateľ je povinný vykonať včas všetky opatrenia nutné k plynulej nakládke a k ochrane zásielky pred poškodením.

20. Prepravca (odosielateľ a príjemca) je povinný, hlavne pri opakovaných prepravách z rovnakého miesta nakládky alebo na rovnaké miesto vykládky, zaistiť podmienky pre bezpečnosť práce a pre hospodárne využitie vozidiel dopravcu. Hlavne je povinný zaistiť, aby nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia boli udržované v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zaistiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných k jazde vozidiel vrátane neverejných príjazdových komunikácií a ich udržovanie v zjazdnom a bezpečnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie pracovísk.

21. Vo všeobecnosti za upevnenej nákladu na vozidle zodpovedá prepravca (odosielateľ), lebo ten má patričné znalosti týkajúce sa zásielky.

22. Vodič (zástupca dopravcu) je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na vozidle napr. z hľadiska rovnomerného zaťaženia náprav vozidla hmotnosťou prepravovaného tovaru a z hľadiska toho, aby pri preprave nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak nedbá odosielateľ na pokyny zástupcu dopravcu a dôjde preto k chybe v naložení, hlavne v preťažení vozidla, je dopravca oprávnený žiadať preloženie nákladu na vozidle alebo zloženie nákladu alebo jeho časti. Ak nie je dopravcovi vyhovené môže odmietnuť vykonanie prepravy, poprípade obstarať riadne zloženie a uloženie nákladu na účet a nebezpečie odosielateľa.

23. Ak zaisťuje nakládku a vykládku vozidla prepravca, je povinný dbať, aby nedošlo k poškodeniu vozidla a iných zariadení dopravcu. Hlavne nie je dovolené spúšťať ťažšie náklady z väčšej výšky na vozidlo.

24. Ak dôjde k väčšiemu znečisteniu ložného priestoru vozidla pri nakládke, vykládke alebo prepravovaným nákladom, je prepravca povinný zaistiť po vyložení zásielky a pri opakovaných prepravách po ukončení poslednej vykládky na vlastné náklady jeho vyčistenie. Ak prepravca nesplní túto povinnosť, zaistí vyčistenie vozidla na jeho účet dopravca.

25. Ak je nutné vykonať dezinfekciu vozidla, zabezpečuje ju dopravca. Náklady s dezinfekciou spojené hradí prepravca, ktorého zásielka spôsobila nutnosť dezinfekcie, prípadne prepravca, pre ktorého náklad je dezinfekcia vozidla predpísaná zvláštnymi predpismi.

26. Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave môže príjemca odmietnuť prijatie zásielky alebo jej časti len vtedy, ak sa zmenil poškodením stav zásielky do tej miery, že nie je možné ju použiť k pôvodnému účelu. Príjemca však nie je povinný prevziať zásielku, pokiaľ dopravca nespíše zápis o poškodení zásielky za prítomnosti obidvoch zúčastnených strán. Zápis je možno urobiť aj v prepravnej listine.

27. Výhrady voči spôsobu nakládky, prekládky a vykládky zástupca dopravcu (člen osádky vozidla) uplatní voči odosielateľovi, príjemcovi alebo iným osobám písomnou formou do nákladného listu.

Článok 10 - Prepravné listiny v cestnej nákladnej doprave

1. Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky dopravcovi poskytnúť a po zapísaní, napríklad dopravcom do nákladného listu, ich podpisom potvrdiť alebo dopravca sa môže na prepravnej listine dohodnúť inak.

2. Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak spolu so zásielkou.

3. Prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje:

a) názov (meno) odosielateľa a príjemcu

b) obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu

c) počet kusov

d) celkovú hmotnosť zásielky

e) miesto nakládky a miesto vykládky

f) dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom

4. Prepravnou listinou vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave je:

a) prepravný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom

b) dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam

5. Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať pre každú časť zásielky samostatnú prepravnú listinu. Pre niektoré druhy prepráv môžu byť údaje prepravnej listiny zjednodušené.

6. Dopravca a prepravcovia zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.

7. Pri preprave rýchlo sa kaziacich potravín a nebezpečných vecí sa vyžadujú od odosielateľa ďalšie doklady predpísané platnou právnou úpravou.

Článok 11 - Postup osádky alebo iných osôb dopravcu v prípade dopravnej nehody a iných mimoriadnych udalosti

1. Postup pri dopravných nehodách a likvidácia následkov sú závislé na rozsahu nehody, t.j. na stupni poškodenia vlastného vozidla a vozidiel ďalších účastníkov dopravnej nehody, poškodenia iného majetku (komunikácie, cestovného zariadenia a pod.) a hlavne na zranení osôb a ich schopnosti jednať bezprostredne po nehode spôsobom, ktorý zodpovedá stavu vecí po nehode.

2. Ak bolo nevyhnutné k vyprosteniu zranených osôb pohybovať po nehode s havarovanými vozidlami, je nutné zaistiť stopy konečného postavenia týchto vozidiel po nehode a zapísať si mená a adresy svedkov a účastníkov nehody, prípadne evidenčné čísla ich vozidiel.

3. Základnou povinnosťou vodiča, ktorý sa stal účastníkom dopravnej nehody je:

a) bezodkladne zastaviť vozidlo

b) zdržať sa použitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky po nehode v čase, ak by bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkoholický nápoj alebo užil inú návykovú látku

c) oznámiť túto skutočnosť dispečerovi

4. Povinnosti osádky vozidla, ako účastníka dopravnej nehody sú ďalej nasledovné:

a) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody

b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zraneným osobám potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc

c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb alebo majetku ohrozených dopravnou nehodou

d) umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel osobnej hromadnej dopravy

e) preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody

f) bezodkladne, a pokiaľ možno na mieste, upovedomiť fyzické alebo právnické osoby, ktoré nie sú účastníkmi dopravnej nehody, ak týmto osobám bola pri nehode spôsobená hmotná škoda o vzniknutej hmotnej škode a oznámiť im svoje osobné údaje, ak to nie je možní, oboznámiť ich prostredníctvom polície, táto povinnosť odpadá, ak hmotná škoda bola spôsobená na vozidle dopravcu, vrátane prepravovaných vecí a účastníkom dopravnej nehody je jeho vodič, ktorý je spôsobilý také upovedomenie vykonať

g) ďalej postupovať podľa pokynov dispečera

5. Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné látky alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desať násobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom, účastník dopravnej nehody je povinný:

a) ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu polícií

b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, týka sa to najmä premiestnenia vozidiel, ak situácia, ktorá vznikla dopravnou nehodou sa musí zmeniť, najmä ak je to potrebné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie premávky predovšetkým vozidiel verejnej hromadnej dopravy osôb, účastník dopravnej nehody je povinný vyznačiť postavenie vozidiel po vzniku dopravnej nehody a prípadné stopy

c) zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu polície alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody

6. Ak škoda spôsobená pri dopravnej nehode na žiadnom zo zúčastnených vozidiel, vrátane prepravovaných vecí, ani na inom majetku, dosiahla výšku ustanovenú v bode 5, účastníci dopravnej nehody sú povinní postupovať podľa bodu 5, len ak sa výslovne nedohodli inak.

7. Osádka vozidiel dopravcu je náležíte poučená ako postupovať v prípade požiaru vozidla. Vozidlá dopravcu sú vybavené predpísanými hasiacimi prístrojmi.

8. Dopravca v prípade znečistenia alebo poškodenia komunikácie jeho vozidlami, má za povinnosť bez meškania odstrániť znečistenie alebo poškodenia a uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. Ak odstránenie znečistenia alebo poškodenia komunikácie nie je v jeho možnostiach, je povinný to nahlásiť správcovi komunikácie a uhradiť mu následne náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.

Článok 12 - Medzinárodná cestná nákladná doprava

1. Vzhľadom na ustanovenie § 756 Obchodného zákonníka, majú pred národnou zákonnou úpravou prednosť medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala a ktoré sú pre ňu záväzné. Preto medzinárodná cestná nákladná doprava je vykonávaná dopravcom podľa medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov o cestnej doprave, ktoré sú pre Slovenskú republiku záväzné. Ide o nasledovné zmluvy, dohody a dohovory:

a) Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) - vyhláška č. 11/1975 Zb.

b) Dohovor o medzinárodnej preprave tovarov na podklade karnetov TIR- vyhláška č. 144/1982 Zb.

c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR)

d) Dohovor o spoločnom tranzitnom režime - vyhláška č. 187/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

e) Colný dohovor o ATA karnetoch na dovozný colný záznam tovaru - vyhláška č. 89/1963 Zb.

2. V súlade s ustanovením § 756 Obchodného zákonníka, aj pre oblasť medzinárodnej cestnej dopravy tieto dohody, dohovory a zmluvy majú prednosť pred zákonnou úpravou platnou v Slovenskej republike. Tie časti jednotlivých článkov Prepravného poriadku, ktorých znenie je odlišne upravené v medzinárodných zmluvách, dohodách a dohovoroch, napríklad v Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), sa pri prepravách v medzinárodnej cestnej doprave nepoužijú.

3. Z hľadiska prepravného poriadku je najdôležitejší Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), preto v ďalšom sú uvedené najdôležitejšie jeho ustanovenia

4. Dohovor CMR sa vzťahuje na každú zmluvu o preprave zásielok za odplatu cestným vozidlom, ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania, ako sa uvádzajú v zmluve, ležia v dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom Dohovoru CMR.

5. Dohovor CMR sa nevzťahuje:

a) na prepravy vykonávané v rámci medzinárodných poštových zmlúv

b) na prepravy mŕtvol

c) na prepravy sťahovaných zvrškov

6. Dohovor CMR platí pre celú trasu prepravy a nezávisle na tom, aká je dĺžka cesty v tuzemsku a zahraničí. Po tejto stránke Dohovor CMR vyraďuje z platnosti tuzemské právne predpisy týkajúce sa cestnej nákladnej dopravy.

7. Dohovor CMR sa vzťahuje na prepravy cestnou nákladnou dopravou, pri ktorej môžu byť použité motorové vozidlá, ťahače, návesové súpravy, prívesy a kontajnery. Tiež sa nerobí rozdiel medzi nákladnými a osobnými vozidlami, pokiaľ sa nimi prevádzkuje preprava tovaru.

8. Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy je nákladný list, ktorý je vierohodným dokladom o uzavretí a obsahu prepranej zmluvy, ako aj o prevzatí zásielky dopravcom. Ak neexistuje nákladný list, ak sa stratil alebo má niektoré nedostatky, nedotkne sa to síce platnosti uzavretej prepravnej zmluvy (vzťahujú sa na ňu aj naďalej ustanovenia Dohovoru CMR), avšak jeho existencia je nevyhnutná pre niektoré okolnosti, ktoré umožňujú vykonávanie Dohovoru CMR. Svedčia o tom napríklad čl. 12, 24 ,26 a ďalšie Dohovoru CMR. Mnohokrát je tiež nákladný list jediným dôkazom o existencii uzavretej prepravnej zmluvy.

9. Pre každú zásielku musí byť vystavený samostatný nákladný list CMR. Za samostatnú zásielku sa považuje každá zásielka odoslaná jedným odosielateľom pre jedného príjemcu a v jednom vozidle alebo súprave. V jednom vozidle môže byť niekoľko samostatných zásielok. Ak je potrebné zásielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo sa jedná o rôzne druhy alebo samostatné časti zásielky, majú odosielateľ alebo dopravca žiadať o vystavenie toľko nákladných listov, koľko vozidiel má byť použitých alebo koľko druhov alebo samostatných časti zásielky sa má nakladať.

10. Nákladný list musí obsahovať tieto údaje:

a) miesto a dátum vystavenia

b) meno a adresu odosielateľa

c) meno a adresu dopravcu

d) miesto a dátum prevzatia zásielky (nakládka) a miesto jej určenia (vykládka)

e) meno a adresu príjemcu (aj DIČ - daňové identifikačné číslo)

f) obvyklé pomenovanie povahy prepravovaných vecí (označenie tovaru) a druh obalu, pri veciach nebezpečnej povahy ich všeobecne uznávané označenie (podľa dohody ADR)

g) počet kusov, ich zvláštne značky a čísla

h) celkovú hmotnosť zásielky alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru, napr. v m³ (ak je poznámka v nákladnom liste o úradnom vážení alebo počítaní tovaru, musí byť k nákladnému listu pripojený doklad, ktorý vodič odovzdá príjemcovi zásielky)

i) náklady spojené s prepravou (dovozné, vedľajšie poplatky, cla a ostatné výdaje vznikajúce od okamžiku uzavretia zmluvy až do vydania zásielky)

j) pokyny potrebné pre colné a iné úradné jednanie (napr. uvedené vstupné a výstupné colné úrady, ktoré zároveň musia súhlasiť s údajmi uvedenými v karnete TIR, ak sa pri preprave používa)

k) údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke podlieha ustanoveniam Dohovoru CMR.

11. Nákladný list musí poprípade obsahovať (čiže môže) ešte tieto údaje:

a) zákaz prekládky

b) výdavky, ktoré preberá odosielateľ na seba

c) výšku dobierky, ktorá má byť vybratá v pri dodaní zásielky

d) cenu zásielky a sumu vyjadrujúcu osobitný záujem na dodaní

e) pokyny odosielateľa dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky

f) dohodnutú lehotu, v ktorej sa má preprava uskutočniť

g) zoznam dokladov odovzdaných dopravcovi.

12. Jednotlivé strany, ktoré sa zúčastňujú na preprave môžu do nákladného listu zapísať ešte aj iné údaje, ktoré pokladajú za užitočné.

13. Dohovor CMR nepozná pevnú dodaciu lehotu. Dohovor len upravuje dohodnutú lehotu a ak je taká dojednaná tak je nutné ju uviesť do nákladného listu. Ináč prekročenie dodacej lehoty nastane vtedy, ak nebola zásielka vydaná v dojednanej lehote, pokiaľ táto lehota nebola dojednaná, ak presahuje skutočný čas prepravy s prihliadnutím k okolnostiam a pri postupných čiastkových nakládkach s prihliadnutím k času potrebnému pre zostavenie vozovej zásielky čas, ktorý je možno očakávať od starostlivého dopravu.

14. Vyplnenie nákladného listu je vecou odosielateľa. Preto tiež on zodpovedá za správnosť údajov obsiahnutých v nákladnom liste, a to aj vtedy, ak príslušné údaje na žiadosť odosielateľa uvedie do nákladného listu zástupca dopravcu. Odosielateľ zodpovedá za všetky výdavky a škody, ktoré vzniknú dopravcovi v dôsledku nepresnosti alebo neúplnosti:

a) údajov uvedených v bode 3.7. pod písmenami b), d), e), f), g), h) a j)

b) údajov uvedených v bode 3.8.

c) všetkých ostatných údajov alebo pokynov, ktoré dal pre vystavenie nákladného listu alebo za účelom ich zaznamenania v nákladnom liste

15. Je vecou dopravcu, aby zapísal do nákladného listu údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke (inému dojednaniu) podlieha ustanoveniam Dohovoru CMR.

16. Pri prevzatí zásielky k preprave dopravca preskúma správnosť údajov v nákladnom liste o počte kusov a ich značkách a číslach a zjavný stav zásielky a jej obalu. Ak nemá dopravca vhodné prostriedky, aby mohol preskúmať správnosť údajov o počte kusov a ich značkách a číslach, zapíšte do nákladného listu výhrady aj s ich odôvodnením.

17. Rovnako musí odôvodniť všetky výhrady, ktoré urobil k zjavnému stavu zásielky a jej obalu. Tieto výhrady nezaväzujú odosielateľa, ibaže ich v nákladnom liste výslovne proti nebezpečenstvu, ktoré pri cestnej preprave vzniká, lebo len on má k dispozícií odborné znalosti o prepravovanom tovare a nie dopravca. Odosielateľ má preto zodpovednosť aj za bezpečné uloženie a upevnenie tovaru proti otrasom a sklzom počas jazdy.

18. Dopravca uvedie svoju výhradu na prvú kópiu nákladného listu skôr než ju odovzdá odosielateľovi, je na to určená kolónka č.18 na formulári IRU nákladného listu CMR, ktorý sa používa aj v SR. Zoznam výhrad používaných dopravcom je nasledovný:

a) výhrada k vozidlu:

 • otvorené vozidlo bez plachty podľa dohody s odosielateľom

b) výhrada k baleniu tovaru:

 • nezabalené
 • poškodený obal
 • nedostatočný obal

c) výhrada k počtu, označeniu a číslovaniu kusov zásielky ( sudy, vrecia, kusy atď.)

d) kontrola nie je možná z týchto dôvodov:

 • nakládku vykonal odosielateľ
 • poveternostné podmienky
 • veľký počet balených kusov
 • zaplombovaný kontajner

e) výhrada k stavu prevzatého tovaru:

 • v zjavne zlom stave
 • poškodený
 • premočený
 • zmrznutý
 • nechránený proti poveternostným vplyvom a v tomto stave je prepravovaný na žiadosť odosielateľa

f) výhrada k nakládke, zabezpečeniu nákladu, vykládke:

 • nakládku a zabezpečenie nákladu realizoval:

- odosielateľ

- vodič za nevhodných poveternostných podmienok na žiadosť odosielateľa

 • vykládku realizoval:

- príjemca

- vodič za nevhodných poveternostných podmienok na žiadosť príjemcu

19. Nákladný list je, pokiaľ nie je preukázaný opak, vierohodným dokladom o uzavretí obsahu prepravnej zmluvy, ako aj o prevzatí zásielky dopravcom. Ak nie však nákladný list k dispozícií platí prepravná zmluva, ak je jej uzavretie preukázané ináč. Ak neobsahuje nákladný list výhrady dopravcu s ich odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal bola v okamžiku prevzatia v zjavne dobrom stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom liste. Táto právna domnienka sa však nevzťahuje na údaj o hmotnosti tovaru.

20. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody spôsobené vadami obalu zásielky a je povinný pripojiť k nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícií doklady potrebné k colnému a ďalším úradným jednaniam vykonávaným pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie o ktoré požiada. Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, hlavne môže požadovať na dopravcovi zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydanie zásielky inému príjemcovi, než ktorý je uvedený v nákladnom liste. Právo disponovať so zásielkou zaniká, ak dopravca odovzdá druhý diel nákladného listu príjemcovi. Otázku dispozičného práva so zásielkou je možno výnimočne riešiť aj iným spôsobom napr. podľa článku 12, odst. 3 Dohovoru CMR.

21. Ak je plnenie prepravnej zmluvy podľa podmienok stanovených v nákladnom liste, v dôsledku prekážok v doprave z akéhokoľvek dôvodu nemožné, je dopravca povinný si vyžiadať pokyny od osoby oprávnenej disponovať so zásielkou (najčastejšie je to odosielateľ, zasielateľ, výnimočne napr. príjemca).

22. Ak však dovoľujú okolnosti vykonanie prepravy za podmienok odchyľujúcich sa od podmienok stanovených v nákladom liste (prípadne dispozícií) a dopravca nemohol obdržať v primeranom čase pokyny od oprávnenej osoby, dopravca má vykonať také opatrenia, ktoré považuje za najlepšie v záujme oprávnenej osoby (napr. odvrátenie škody, ktoré si vynucuje rýchle jednanie). Ak sa potom čo zásielka došla na miesto dodania vyskytnú sa prekážky v dodaní, je dopravca povinný si vyžiadať pokyny odosielateľa. Dopravca má nárok na náhradu výdavkov vzniknutých vyžiadaním alebo vykonaním pokynov, pokiaľ tieto výdavky nevzniknú jeho zavinením.

23. Vo výnimočných prípadoch môže dopravca dokonca pristúpiť aj k predaju zásielky bez toho aby vyčkal pokyny oprávneného (najčastejšie odosielateľ), ak ide o zásielky podliehajúce rýchlej skaze, alebo keď ospravedlňuje takýto postup stav zásielky, alebo ak výdavky za úschovu sú neúmerné hodnote zásielky. K predaju môže pristúpiť ak nedostal v priemernej lehote od oprávneného opačné pokyny. Postup pri predaji sa riadi právnym poriadkom a zvyklosťami miesta, kde sa zásielka nachádza. Výťažok z predaja po odčítaní čiastok zásielku viazaných (napr. prepravné) je nutné dať k dispozícii oprávnenému (najčastejšie odosielateľovi zásielky).

24. Ak bola urobená v nákladnom liste zo strany príjemcu výhrada, že nesúhlasí počet kusov. Zástupca dopravcu (vodič) je povinný k tejto výhrade zaujať stanovisko. Odovzdaním zásielky a dokladov podpísaných príjemcom končí zodpovednosť dopravcu (vodiča) za zásielku.

25. Pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave zodpovedá dopravca za jednanie a opomenutie svojich zástupcov a pracovníkov a všetkých ostatných osôb, ktorých použije pri vykonávaní prepravy, ako za vlastné jednanie a opomenutie za predpokladu, že títo zástupcovia, pracovníci alebo ostatné osoby jednajú v rámci svojich pracovných úloh. Znamená to, že vlastník tovaru môže postupovať proti dopravcovi, s ktorým uzavrel zmluvu o preprave, ako s prvým dopravcom, i keď škodu zavinil neskorší (nasledovný) dopravca.

26. Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od začiatku prevzatia zásielky k preprave až do okamžiku jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty bolo zavinené oprávneným príkazom, ktorý nebol zavinený nedbalosťou dopravcu, vlastnou vadou zásielky alebo okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a ich následky odstrániť nie je v jeho moci.

27. Dopravca nie je zodpovedný, keď v dôsledku neprimeraného naloženia zásielky odosielateľom sa pri preprave poškodí prepravovaný tovar. Dopravca nezodpovedá za škody spôsobené napr. živelnou pohromou. Dopravca sa nemôže dovolávať, v snahe zbaviť sa svojej zodpovednosti, ani závad na vozidle, ktoré bolo použité na prepravu, ani zavinení alebo nedopatrení osoby, od ktorej si najal vozidlo alebo ich zástupcov alebo pracovníkov.

28. Dopravca zodpovedá tiež za následky straty alebo nesprávneho použitia dokladov v nákladnom liste uvedených a k nemu pripojených alebo dopravcovi odovzdaných, je však povinný nahradiť najviac čiastku, ktorú by musel uhradiť pri strate zásielky. Dopravca je podľa Dohovoru CMR zbavený zodpovednosti, ak vznikne strata alebo poškodenie zo zvláštneho nebezpečia súvisiaceho s jednou alebo viacerých nasledujúcich skutočností:

a) použitie otvorených vozidiel bez plachiet, ak takéto použitie bolo výslovne dojednané a poznamenané v nákladnom liste

b) chýbajúci obal alebo chybný obal zásielky, ktorá je pre svoju povahu, ak nie je riadne zabalená, alebo ak nie je balená vôbec, je vystavená stratám alebo poškodeniu

c) manipulácia, naloženie, uloženie alebo vyloženie zásielky odosielateľom, príjemcom alebo osobami konajúcimi za odosielateľa alebo príjemcu

d) prirodzená povaha určitého tovaru, pre ktorú podlieha úplnej alebo čiastočnej strane alebo poškodeniu, najmä lomom, hrdzou, vnútorným kazením, vysychaním, unikaním, normálnym úbytkom alebo pôsobením hmyzu alebo hlodavcov

e) nedostatočné alebo chybné značky alebo čísla jednotlivých kusov zásielky

f) preprav živých zvierat

29. Prekročenie dodacej lehoty nastane vtedy, keď zásielka nebola vydaná v dojednanej lehote a pokiaľ nebola lehota dojednaná, keď skutočný čas prepravy s prihliadnutím na okolnosti a pri čiastkových nakládkach, najmä s prihliadnutím na čas potrebný na zostavenie vozovej zásielky presahuje čas, ktorý je možno očakávať od starostlivého dopravcu.

30. Oprávnený môže považovať zásielku bez ďalších dôkazov za stratenú, ak nebola vydaná do 30 dní po uplynutí dojednanej dodacej lehoty a pokiaľ nebola lehota dojednaná do 60 dní po prevzatí zásielky dopravcom k preprave.

31. Ak má dopravca povinnosť nahradiť škodu za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky, vypočíta sa náhrada z hodnoty zásielky v mieste, dobe jej prevzatia na prepravu a to podľa burzovej, a ak nie je tak podľa bežnej trhovej ceny.

32. Pri rešpektovaní burzovej ceny a ak nie je burzová cena, bežnej trhovej ceny, prípadne všeobecnej hodnoty tovaru rovnakej povahy a kvality nesmie náhrada škody presahovať 8,33 jednotiek početných, nazývaných "zvláštne práva čerpania - SDR" za kg chýbajúcej hrubej hmotnosti." Tieto jednotky sú v kurzovom lístku označované pod kódom XDR, ako MMR-ZPČ-SDR. Potom prepočet je: 8,33 .XDR/1kg.

33. Pri úplnej strate zásielky okrem uvedenej maximálnej hodnoty zásielky hradí dopravca v plnej výške dovozné, clo a iné vý0lohy vzniknuté v súvislosti s prepravou zásielky. Pri čiastočnej strate hradí len pomernú časť.

34. Ak je prekročená dojednaná dodacia lehota a oprávnený preukáže, že vznikla škoda z toho dôvodu, je dopravca povinný hradiť škodu len do výšky dovozného.

35. Vyššiu náhradu môže sa na dopravcovi požadovať len vtedy, ak bola v nákladnom liste uvedená cena tovaru alebo zvláštny záujem na dodaní. Vtedy dopravca ručí do uvedenej hodnoty tovaru.

36. Oprávnený (odosielateľ alebo príjemca zásielky) môže na dopravcovi požadovať úroky z náhrady škody. Tieto úroky vo výške 5% ročne sa počítajú odo dňa zaslania písomnej reklamácie dopravcovi, ak nebola reklamácia podaná odo dňa podania žaloby súdu.

37. Ak je na základe jednej prepravnej zmluvy vykonávaná preprava postupne niekoľkými cestnými dopravcami (autodopravcami), preberá každý z nich zodpovednosť za vykonanie celej prepravy, druhý a každý ďalší dopravca sa stávajú prevzatím zásielky a nákladného listu zmluvnou stranou za podmienok stanovených nákladným listom.

38. Dopravca, ktorý preberá zásielku od predchádzajúceho dopravcu, odovzdá tomuto datované a podpísané potvrdenie. Na druhý exemplár nákladného listu je povinný napísať svoje meno a adresu. V prípade potreby zaznamenáva na toto vyhotovenie, ako aj na potvrdenie výhrady pri preberaní zásielky, ktoré už boli vyššie uvedené. Dohovor CMR upravuje spôsob riešenia náhrady škoda pri poškodení alebo strate zásielky aj pri takýchto prepravách. Ak škodu spôsobil napr. druhý dopravca, odosielateľ ju bude náhradu vymáhať od prvého dopravcu a ten od skutočného vinníka a pod.

39. Pri poškodení alebo strate zásielky môžu nastať tieto prípady:

a) Príjemca prevzal zásielku bez toho, aby spolu s dopravcom náležité zistili jej stav s uvedením príslušným výhrad. Ak ide o poškodenie alebo stratu zjavne znateľné, reklamačná lehota je 7 dní okrem nedieľ a sviatkov odo dňa vydania zásielky.

b) Ak ide o poškodenie alebo stratu zásielky (jej) časti zjavne neznateľné, môže príjemca poslať dopravcovi písomne zistené výhrady do 7 dní po tomto zistení, nepočítajúc do tejto lehoty nedele a sviatky.

40. Nárok na náhradu za prekročenie dodacej lehoty môže byť uplatnený len vtedy, ak bola dopravcovi zaslaná písomná výhrada do 21 dní potom, keď bola zásielka daná k dispozícií príjemcovi. Deň vydania zásielky alebo podľa okolností deň zistenia stavu zásielky sa do vyššie uvedených lehôt nepočíta.

41. Žalobu je vo veciach prepráv podliehajúcich Dohovoru CMR možno podať u týchto súdov: zmluvne dohodnutý štát, v ktorom je súd, súd miesta pobytu žalovaného, súd hlavného závodu žalovaného, súd miesta prevzatia zásielky resp. dodania zásielky.

42. Nároky z medzinárodných prepráv cestnou nákladnou dopravou, na ktoré sa vzťahuje Dohovor CMR sa premlčujú za jeden rok. V prípade úmyslu alebo takého zavinenia, ktoré sa podľa práva súdu, na ktorom sa právna vec prerokúva, považuje za rovnocenné s úmyslom, je premlčacia lehota trojročná.

43. Dopravca A-Zet Transport, s. r. o., Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad, má uzavreté poistenie zodpovednosti vnútroštátneho cestného dopravcu, poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu podľa Dohovoru CMR a osádky vozidiel sú poistené pre prípad potreby lekárskeho ošetrenia (poistenie liečebných nákladov v cudzine). Poistné zmluvy a poistné podmienky sú súčasťou prepravného poriadku ako príloha č.1.

Článok 13 - Záverečné ustanovenia

1. Obsah tohto Prepravného poriadku je voči obchodným partnerom odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave vecí. Každý prepravca - objednávateľ prepravy je povinný pred podpisom Zmluvy o preprave vecí sa s týmto poriadkom oboznámiť.

2. Tento Prepravný poriadok je účinný dňom 25.10.2013

3. Všetky zmeny a doplnky Prepravného poriadku nadobúdajú činnosť najskôr dňom ich zverejnenia prostredníctvom Interného oznámenia a ich sprístupnenia.

4. Ak bude Prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení a na túto skutočnosť upozorniť svojich obchodných partnerov.

V Poprade, dňa 25.10.2013

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Miškovský Anton, konateľ

Vytvorte si webové stránky zdarma!